باتری های نیکل  کادمیوم

 

ویژگی ها :   

                                                                                                                                               

–       طول عمر بسیار زیاد ( دارای بیش از 1000 چرخه شارژ و دشارژ )

–       مقاومت بسیار زیاد در برابر تاثیرات الکتریکی و مکانیکی مخرب

–       مقدار دشارژ خودبخودی بسیار پایین

–       مقدار مقاومت داخلی بسیار پایین

کاربرد :      

سیستم های یو پی اس ،  توربین های گاز ، سیستم های روشنایی اظطراری ، راه آهن ، سایت های تلوزیونی  

KPL

Cell type Capacity

(Ah)

Dimensions (mm) Weight

(filled)

(Kg)

Width Length Height
KPL10 10 84 38 128 0.66
10 81 29 222 0.80
KPL20 20 113 32 217 1.60
KPL30 30 134 68 245 2.50
30 134 68 230 2.40
KPL40 40 134 68 245 3.00
40 134 68 230 2.80
KPL50 50 134 70 285 4.20
50 134 68 230 3.00
KPL60 60 134 70 285 4.50
KPL70 70 134 70 285 5.20
KPL80 80 139 79 365 6.00
KPL90 90 139 79 365 6.20
KPL100 100 139 79 365 6.50
KPL120 120 139 79 365 7.00
KPL150 150 164 106 345 11.00
KPL200 200 164 106 345 12.00
KPL250 250 276 138 420 19.00
KPL300 300 231 171 420 23.00
300 276 138 450 22.00
KPL350 350 231 171 420 25.00
350 276 138 450 23.00
KPL400 400 231 171 420 27.50
400 276 138 450 24.50
KPL500 500 276 138 450 26.00
KPL600 600 291 174 510 45.00
KPL700 700 291 174 510 52.00
KPL800 800 398 185 570 62.00
KPL900 900 398 185 570 65.00
KPL1000 1000 398 185 570 70.00

 

KPM
Cell type Capacity

(Ah)

Dimensions (mm) Weight

(filled)

(Kg)

Width Length Height
KMP10 10 81 48 245 1.35
KMP20 20 134 68 245 3.00
20 134 68 230 2.80
KMP30 30 134 68 245 3.50
30 134 68 230 3.20
KMP40 40 134 70 285 4.80
KMP50 50 134 70 285 5.20
KMP60 60 139 79 365 6.00
KMP70 70 139 79 365 6.50
KMP80 80 139 79 365 7.50
80 164 106 345 7.50
KPM100 100 164 106 345 9.50
KMP120 120 164 106 345 11.50
KMP150 150 167 164 345 15.00
KMP200 200 276 138 420 22.50
KMP250 250 276 138 420 24.00
250 276 138 450 26.00
KMP300 300 276 138 450 28.00
300 291 174 510 37.00
300 186 171 560 35.00
KMP350 350 291 174 510 42.00
KMP400 400 291 174 510 43.00
KMP500 500 291 174 510 45.50
KMP600 600 291 174 510 52.00
KMP700 700 398 185 570 70.00
KMP800 800 398 185 570 74.00
KMP900 900 398 185 570 78.00
KMP1000 1000 398 185 570 82.00

 

KPX
Cell type Capacity

(Ah)

Dimensions (mm) Weight

(filled)

(Kg)

Width Length Height
KPX10 10 81 29 218 1.05
KPX20 20 81.5 36.5 244 1.025
KPX30 30 81.5 42.5 255 1.65
KPX30-(30) 30 80.5 36.5 235 1.50
KPX35 35 81 36 237 1.60
KPX40 40 81.5 42.5 245 1.75
KPX40-(2) 40 81 66.5 175 1.90
KPX50 50 81.5 49 244 2.00
KPX60 60 138.5 62 267 4.50
KPX60-(2) 60 81 50 250 2.80
KPX80 80 138.5 62 267 5.10
KPX80-(2) 80 134 70 285 5.20
KPX80-(3) 80 80.5 74.5 243 3.10
KPX90 90 80.5 74.5 243 3.40
KPX100 100 134 70 285 5.50
KPX120 120 139 79 365 7.50
KPX140 140 139 79 365 7.90
KPX170 170 139 79 365 7.60
KPX190 190 139 79 365 8.50
KPX200 200 166.5 107 348 11.0
KPX210 210 166.5 107 348 12.5
KPX220 220 166.5 107 348 13

KPH

Cell type Capacity

(Ah)

Dimensions (mm) Weight

(filled)

(Kg)

Width Length Height
KPH10 10 81 48 245 1.50
KPH20 20 134 68 245 3.20
KPH30 30 134 70 285 4.20
KPH40 40 139 79 365 6.50
KPH50 50 139 79 365 7.20
KPH60 60 139 79 365 7.50
KPH70 70 164 106 345 10.50
KPH80 80 164 106 345 12.50
KPH100 100 167 164 345 16.00
KPH120 120 167 164 345 18.00
KPH150 150 276 138 420 25.00
KPH200 200 291 174 510 35.00
KPH250 250 291 174 510 38.50
KPH300 300 291 174 510 42.00
KPH350 350 398 185 570 66.00
KPH400 400 398 185 570 70.00
KPH500 500 398 185 570 75.00