احیای باتری های صنعتی

 

شرکت پلاتین ایران طرحی در رابطه با احیا مجدد باتری های صنعتی( سرب- اسید و نیکل کادمیم)، در راستای استفاده بهینه و بهره برداری مجدد از باتری ها و کاهش هزینه های جاری ارائه نموده که مورد استقبال بسیاری از مشتریان محترم واقع شده است. لازم به توضیح است که باتری های صنعتی ساکن در شرایط بهره برداری نامناسب، بعضاً قبل از پایان عمر نامی ، دچار نوعی افت ظرفیت خواهند شد،که در خیلی از موارد چنانچه آسیب جدی ندیده باشند، قابل احیا خواهند بود.
باتری های صنعتی ساکن که دچار افت ظرفیت زودرس شده باشند، طی پروسه ای به روش های خاص در کارخانه شرکت پلاتین ایران توسط مهندسین آموزش دیده ،احیا خواهند شد.
این نوع باتری های احیا شده، در شرایط بهره برداری مناسب، باتری های سرب- اسید بین 2 تا 3 سال و باتری های نیکل کادمیم بین 4 تا 5 سال قابلیت بهره برداری مجدد دارند.